Liens pihak ketiga

Apakah yang dimaksud dengan Embargo Pihak Ketiga:

Kejutan pihak ketiga adalah jenis tuntutan mahkamah yang bertujuan untuk melindungi pemilikan atau pemilikan sesuatu harta yang dirampas oleh keputusan mahkamah yang diberikan dalam tuntutan yang mana pemilik atau pemiliknya bukan pihak.

Contoh :

Semasa proses pelaksanaan, Carlos telah merampas asetnya. Walau bagaimanapun, pada masa lampiran, bailif merampas sebuah kereta yang ada di kediaman Carlos, tetapi milik John. Dalam hal ini, John berhak mengajukan permohonan untuk pihak ketiga untuk memulihkan hartanya.

Peraturan-peraturan mengenai embargo pihak ketiga dinyatakan dalam pasal 674 hingga 681 dari Tatakelakuan Perdata, yang tergolong dalam gelar "Prosedur Khusus". Oleh sebab itu, pihak embargo pihak ketiga, walaupun diajukan dalam proses prosiding, tidak dalam bentuk penyembuhan, tetapi tindakan.

Embargo pihak ketiga, serta prosedur khas lain, mempunyai kesan yang berbeza. Pertama, liens pihak ketiga mempunyai kesan pengisytiharan, kerana ia bertujuan untuk mengisytiharkan perbuatan eksekutif yang membentuk harta tidak sah. Kemudian, tindakan itu mempunyai kesan perlembagaan, apabila ia mengakui kewujudan hak. Akhirnya, tindakan itu juga mempunyai kesan-kesan eksekusi, kerana ia dapat menentukan, secara praktikal, pembebasan yang baik.

Siapa yang boleh memfailkan liens pihak ketiga?

Perkara 674, dalam paragraf 1 dan 2 Kanun Tatacara Sivil, menunjukkan siapa yang mempunyai legitimasi aktif untuk memfailkan lien pihak ketiga:

  • Embargo mungkin pihak ketiga, termasuk fidusia, atau pemilik.
  • Berikut ini dianggap sebagai pihak ketiga untuk memfailkan kejang:
  • pasangan atau pasangan, semasa mempertahankan miliknya sendiri atau tindakannya, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seni. 843;
  • pengambilalihan barang yang keterlaluannya timbul dari suatu keputusan yang mengisytiharkan ketidakpaksanan penjualan yang dibuat dalam pelaksanaan penipuan;
  • yang mengalami penyimpangan undang-undang hartanya dengan tidak menghiraukan keperibadian undang-undang, di mana insiden dia bukan pihak;
  • pemiutang dengan jaminan nyata untuk menghalang pengambilalihan hak milik objek hak penjaminan nyata, jika tidak dipanggil, di bawah ketentuan hukum tentang tindakan perekrutan masing-masing.

Apakah syarat-syarat untuk memfailkan lien pihak ketiga?

Pemfailan lien pihak ketiga bergantung kepada dua syarat. Yang pertama adalah kewujudan langkah yang boleh dikuatkuasakan dalam prosiding di mana pemilik atau pemilik harta itu bukan pihak. Yang kedua adalah ketidakcocokan yang baik dengan pelaksanaan.

Terpulang kepada pempetisyen untuk membuktikan hipotesis kesesuaian untuk pemfailan saman itu.

Apakah tatacara untuk tanggungan pihak ketiga?

Mengikut pasal 677 Kanun Tatacara Perdata, petisyen awal embargo harus mengandungi bukti ketentuan pihak ketiga yang melanggar, serta bukti kepemilikan atau penguasaan harta itu.

Nilai penyebab dalam liens pihak ketiga haruslah nilai harta yang terhad.

Saman orang yang dituduh itu hendaklah bersifat peribadi jika tidak ada pendakwa yang ditubuhkan dalam fail kes dalam prosiding utama (di mana prestasi harta itu ditentukan).

Embargo mungkin dicabar dalam masa 15 hari. Selepas, tindakan itu akan mengikut prosedur biasa.

Dalam hal asal, hakim akan menangguhkan langkah-langkah konstriktif terhadap aset yang dituntut dan, jika perlu dan diperlukan, penyelenggaraan atau reintegrasi miliknya.

Adakah mungkin untuk memfailkan injunksi pihak ketiga?

Kewajipan pihak ketiga boleh menjadi pencegahan. Tuntutan Perkara 674 Kanun Tatacara Sivil adalah jelas dalam menyediakan bahawa:

Mana-mana orang yang, tidak menjadi pihak kepada prosiding itu, tertakluk kepada penyempitan atau ancaman penyempitan mengenai aset yang dia atau mempunyai hak yang tidak konsisten dengan perbuatan ketat, boleh meminta pemecatan atau perencatannya dengan cara liens pihak ketiga.

Mahkamah Kehakiman Superior sudah ada keputusan yang menegaskan bahwa pendaftaran (pendaftaran resmi) kewujudan pelaksanaan pada suatu harta tertentu sudah menjadi alasan yang memadai yang membenarkan pengajuan liens pihak ketiga dalam cara pencegahan.

Apakah tarikh akhir untuk memfailkan lien pihak ketiga?

Selaras dengan pasal 675 Kanun Tatacara Sivil, embargo boleh dibantah pada bila-bila masa dalam proses pengetahuan sehingga penghakimannya adalah muktamad dan, pada pelaksanaan penghakiman atau dalam proses penguatkuasaan, dalam masa 5 hari selepas penghakiman, inisiatif persendirian atau lelongan, tetapi selalu sebelum tandatangan surat masing-masing.

Apakah hak mahkamah yang kompeten untuk menilai lien pihak ketiga?

Walaupun ia adalah tindakan autonomi, embargo pihak ketiga mempunyai hubungan aksesori dengan proses yang menentukan penyimpangan kebaikan. Oleh itu, liens pihak ketiga mesti menentang penghakiman yang sama yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.

Dalam kes di mana pelaksanaan dijalankan oleh surat pra-pendahuluan, mahkamah yang cekap untuk menilai embargo mestilah yang menentukan, dengan cara tertentu, penyempitan harta yang dibincangkan.

Bebanan pihak ketiga dalam proses buruh

Kewajipan pihak ketiga juga digunakan dalam prosiding buruh melalui permohonan subsidiari kaedah-kaedah prosedur sivil, mengikut pasal 769 Penyatuan Undang-undang Buruh.