Faedah dari Mora

Apakah Mora Faedah:

Faedah pembayaran lewat adalah kadar peratusan pada lewat pembayaran jaminan kredit dalam tempoh tertentu .

Faedah ingkar adalah penalti yang dikenakan kepada penghutang untuk kelewatan dalam memenuhi kewajibannya.

Faedah atas tunggakan berfungsi sebagai sejenis pampasan bagi kelambatan dalam pelaksanaan hutang itu, kepentingan boleh dipersetujui antara pihak-pihak atau, jika tidak ada konvensi, kepentingan yang ditentukan oleh undang-undang.

Mereka adalah tambahan yang dibenarkan dalam undang-undang kepada pemiutang hutang, mencirikan dirinya sebagai mekanisme undang-undang untuk mengelakkan kegagalan orang-orang yang berhutang.

Untuk mengira jumlah faedah lalai, anda boleh menambah kadar Selic dari bulan selepas bulan cukai hingga bulan sebelum pembayaran, dan menambah jumlah ini 1% merujuk kepada bulan pembayaran.

Kadar faedah lalai juga boleh digunakan untuk jumlah cukai atau caruman yang kena dibayar, dan maksimum 2% daripada jumlah tunggakan dibenarkan oleh undang-undang.

Tidak membayar apa-apa jenis akaun pada tarikh matang, dengan sewajarnya mengakibatkan pengumpulan denda atau bunga untuk pembayaran lewat.

Ketahui lebih lanjut mengenai maksud Kepentingan.